EnviTypo je registrovaná ochranná známka pro služby v oblasti automatizovaného zpracování dat, tvorby software a nakladatelské činnosti

 
 

Kontakt  

EnviTypo®
Ing. Vít Gajdůšek
Dobevská 874/3
143 00 Praha 4-Kamýk
IČ: 612 63 249

tel: 603 539 629

E-mail  

 
 

Ukázky prací

 
Komunální a podobné odpady

Komunální a podobné odpady

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů (96 stran B5)

1. KOMUNÁLNÍ ODPADY
2. HISTORIE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
3. PREVENCE VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
4. VLASTNOSTI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
5. TECHNOLOGIE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
6. EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ
7. INFORMACE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
8. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
9. UŽITEČNÉ ODKAZY
10. LITERATURA, ZKRATKY

 
Ročenka PRAHA ŽP 2009

PRAHA - životní prostředí 2009
PRAGUE - Environment 2009

Dvacátý ročník publikace - výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (200 stran A4)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OVZDUŠÍ
VODA
KRAJINA A ZELEŇ
ODPADY
HLUK
POPULACE A ZDRAVÍ
HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY
NÁSTROJE A POLITIKY
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 
CD stromy

CD-ROM
Památné stromy Prahy

Památné stromy
Památné stromy Prahy
Vlastivědné vycházky Prahou
Galerie kreseb stromů
Literatura o stromech
Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Památné stromy v umění
Zábava a poučení
Info

 
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2009

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2009
AIR POLLUTION IN THE CZECH REPUBLIC IN 2009

Ročenka podává zhuštěnou formou tabulek, grafů a mapových znázornění souhrnný přehled o stavu znečištění ovzduší, včetně hodnocení atmosférické depozice.
(256 stran A4)

EMISE DO OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
IMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH VENKOVNÍ OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
  STANIČNÍ SÍTĚ SLEDOVÁNÍ KVALITY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ
  MAPOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZLOŽENÍ CHARAKTERISTIK KVALITY OVZDUŠÍ
  PLATNÉ IMISNÍ LIMITY V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2009
  HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CHEMICKÉ SLOŽENÍ TUHÝCH ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK V POHRANIČNÍCH HORSKÝCH OBLASTECH ČESKÉ REPUBLIKY

 
CD Praha ŽP 2008

CD-ROM
PRAHA životní prostředí 2008 | Prague Environment 2008

Sada souborů ve formátu PDF | Set of files in the PDF format

Praha životní prostředí 2008 | Prague Environment 2008
Česko-anglická verze, 214 stran | Czech-English version, 214 pages

Praha životní prostředí 2008
Podrobná verze publikace v češtině, 330 stran (Detailed version in Czech only)

Leták | Leaflet
Výběr údajů z ročenky (CZ+EN) | Selected information from the Yearbook (CZ+EN)

 
Lesy v ČR

CD-ROM
Lesy v České republice | Forests in the Czech Republic

Elektronická forma publikace Lesy v České republice

PŘEDMLUVA
LESY V ČESKÉ REPUBLICE (1. část)
LESY V ČESKÉ REPUBLICE (2. část)
MAPA LESNATOSTI A PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI
SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
TEST ZNALOSTÍ
INFO

 
Souhrnná zpráva 2008

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí – Souhrnná zpráva za rok 2008

Systém monitorování představuje ucelený systém sběru údajů o stavu složek životního prostředí a hodnocení jejich možného vlivu na zdravotní stav české populace.
(84 stran A4)

ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ
ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY
ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIVÉ ÚČINKY HLUKU
ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY ZÁTĚŽE LIDSKÉHO ORGANISMU CIZORODÝMI LÁTKAMI Z POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ, DIETÁRNÍ EXPOZICE
BIOLOGICKÝ MONITORING
ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL A VYBRANÉ UKAZATELE ZDRAVOTNÍ STATISTIKY
ZDRAVOTNÍ RIZIKA PRACOVNÍCH PODMÍNEK A JEJICH DŮSLEDKY

 
Statist. ročenka ŽP 2006

STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 2007
STATISTICAL ENVIRONMENTAL YEARBOOK OF THE CR 2007

Periodická publikace, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí ČR a Českého statistického úřadu.
V souvislosti se vstupem ČR do EU obsahuje i letošní vydání rozšířenou kapitolu mezinárodního srovnání vybraných indikátorů, které charakterizují stav životního prostředí. Aktuálně byly zařazeny i nové kapitoly Staré ekologické zátěže a Integrovaný registr znečišťování životního prostředí.
(642 stran B5)

PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY
STAV A VÝVOJ SLOŽEK PROSTŘEDÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 
Ptáci Prahy

CD-ROM
Ptáci Prahy

Multimediální aplikace

Úvodní slovo
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Praze
Prague Bird Breeding Distribution Atlas
Zajímavosti (výběr z literatury)
Okřídlená Praha (výběr z literatury)

 
Životní podmínky JmK

Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel
Jihomoravského kraje

Publikace podává informace široké odborné i laické veřejnosti o stávajícím stavu a podpoře zdraví na území kraje. Měla by přispět k vyvolání diskuse a k nastartování postupné realizace aktivit, které povedou k odstranění nežádoucích vlivů na zdravotní stav populace nebo alespoň k jejich zmírnění.
(208 stran A4)

VÝCHODISKA A ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ POLITIKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
ZÁTĚŽ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK ŽP A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ OBYVATEL
DOPRAVA
VÝŽIVA A JEJÍ VLIV NA ZDRAVÍ
HLUK A DALŠÍ FYZIKÁLNÍ FAKTORY
ZÁTĚŽ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŽIVOTNÍHO STYLU

 
Ekologická dimenze

EKOLOGICKÁ DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Bedřich Moldan

..."Tato kniha chce dokumentovat jak nepříznivé environmentální trendy, tak předložit dobré zprávy o jevech pozitivních, o příznivých změnách myšlení a chování lidí a institucí." (104 strany A4, 107 grafických a tabelárních boxů)

1. ÚVOD: Tři pilíře udržitelnosti
2. HNACÍ SÍLA
3. ZÁTĚŽ A STAV PROSTŘEDÍ
4. DOPADY
5. ODPOVĚĎ
LITERATURA

 
 

© design EnviTypo, 2010–2013